"خدایا فقط تو"


 

 هر گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد،


 

 تو او را خراب کردی،


 

خدایا، به هر که و به هرچه دل بستم،


 

 تو دلم را شکستی،


 

 عشق هر کسی را که به دل گرفتم،


 

 تو قرار از من گرفتی،


 

هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم،


 

 در سایه امیدی، و به خاطر آرزویی،


 

 برای دلم امنیتی به وجود آورم،


 

 تو یکباره همه را برهم زدی،


 

 و در طوفان های وحشتزای حوادث رهایم کردی،


 

 تا هیچ آرزویی در دل نپرورم


 

هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم....


 

 تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم


 

 و به جز تو آرزویی نداشته باشم،


 

 و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم،


 

و جز در سایه توکل به تو، آرامش و امنیت احساس نکنم...


 

 خدایا ترا بر همه این نعمتها شکر می کنم."