به آسانی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کردولی به سختی میشه در قلب او جایی پیدا کرد. به راحتی میشه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کردولی به سختی میشه اشتباهات خود را پیدا کرد. به راحتی میشه بدون فکر کردن حرف زدولی به سختی میشه زبان را کنترل کرد. به راحتی  میشه کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیمولی به سختی میشه این رنجش را جبران کنیم. به راحتی میشه کسی را بخشیدولی به سختی میشه از کسی تقاضای بخشش کرد. به راحتی میشه قانون را تصویب کردولی به سختی میشه به آنها عمل کرد. به راحتی  میشه به رویاها فکر کردولی به سختی میشه برای بدست آوردن یک رویا جنگید. به راحتی میشه هر روز از زندگی لذت بردولی به سختی میشه به زندگی ارزش واقعی داد. به راحتی میشه به کسی قول دادولی به سختی میشه به آن قول عمل کرد. به راحتی میشه دوست داشتن را بر زبان آوردولی به سختی میشه آنرا نشان داد به راحتی میشه اشتباه کردولی به سختی میشه از آن اشتباه درس گرفت. به راحتی میشه گرفتوی به سختی میشه بخشش کرد. به راحتی میشه یک دوستی را با حرف حفظ کردولی به سختی میشه به آن معنا بخشید. و در آخر:به راحتی میشه این متن را خوندولی به سختی میشه به آن عمل کرد