در زندگي به آنهايي دل مي بنديم كه نمي خواهندمان و از وجود آنهايي كه مي خواهندمان بي خبريم شايد اين است تنها دليل تنهائي ما