منت ز خلقی برای لقمه ای نان می کشيم

ديگری نان می دهد ما ناز اينان می کشيم

چون توکل نيست کار ما بدست مردم است

خواجه ما را منتظر ما ناز دربان می کشيم