؟

 

ـــــــــ                           ــــــــــ

ـــــــــ                           ــــــــــ

؟

خدايا هم اكنون بيشتر از هر موقع بهت نياز دارم به كمكت كه برام خيلي مهمه براي تصميم گرفتنم خدايا غير تو هيچكس نميتونه بهم كمك كنه خدايا تنهام نزار