سلام

دست اون کسی که این قالبو برای سمیه گذاشت درد نکنه. الانی با موبایلش تماس گرفتم و از این تغییر بی اطلاع بود

ولی گفت ممکنه دیگه ننویسه........حیف