قسمت های قرمز این شعر حرف دل خیلی هاست.........

بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم می بردم
خبری از تو نبود و لحظه ها رو می شمردم
وقتی شب سحر ميشد به بيقراری..
خودمو به دست گريه می سپردم
گله و شکايتی از تو به لب نمی آوردم
تو به ياد من نبودی
اما من واست می مردم..اما من واست می مردم
من تو رو از تو می خواستم که به عشقت
در دنيا رو به رو
خودم ببندم

تو منو مثل يه بازيچه ميخواستی
که واست گريه کنم..واست بخندم
اما من واست می مردم..واست می مردم
به شبی بی تو تو دفتر چه ی قلبم
اونجا که آخر عشق و سرگذشته
زير اسم خودمون واست نوشتم
راست ميگی که اون گذشته ها گذشته
تو منو با دريا دريا اشک چشمام نمی خواستی
آخه تو بيشتر از اون گريه ی من گريه ميخو استي
تو منو مثل يه بازيچه ميخواستی
که واست گريه کنم..واست بخندم
اما من واست می مردم..واست می مردم