ميلاد مولي الموحدين حضرت علي (ع) و روز پدر و روز مرد بر همه شيعيان مبارك باد

خوشبختي هميشه سراغ كسي مي رود كه فرصت انديشيدن براي بدختي را ندارد  حضرت علي (ع)