فقط بخوان و با دقت عمل كن:
۱.
رك و راست باش.
۲.
آرام، متين و مؤدب باش.
۳.
راستگو باش.
۴.
سعى كن فراموش كنى و ببخشى.
۵.
به طرف مقابل خودت با ديدى مثبت نگاه كن.
۶.
قدردان خوبى ها باش.
۷.
آشكارا بگو چه چيزهايى را دوست ندارى.
۸.
معقول و منطقى حرف بزن.
۹.
با دلسوزى و عميق گوش كن.
۱۰.
خطاهايت را بپذير و هرگاه اشتباه كردى آن را قبول كن.
۱۱.
خيلى واضح و روشن بگو خواهان چه هستى و صبر كن تا دوباره نوبت حرف زدنت برسد.
۱۲.
بگو: «متأسفم».
۱۳.
بگو: «متشكرم».
۱۴.
حق شناس باش.
۱۵.
بياموز كه احترام بگذارى و حتى كوچك ترين نشانه هايى از مهربانى و لطف را جبران كنى.
۱۶.
بچه ها بهترين هديه هايى هستند كه خداوند به انسان ارزانى داشته است، به آنها با اعتدال عشق بورز تا توجه كم يا زياد نسبت به آنها، وجودشان را به تاراج نبرد.
۱۷.
بياموز، آرامش را با تمام وجود درك كنى.
۱۸.
درمواقع نياز به بهترين وجه يارى رسان باش.
۱۹.
فراموش نكن. تو و طرف مقابلت مانند هركس ديگرى، انسان هستيدو ممكن است اشتباه كنيد