خدايا کس به کس آشنا مکن        

                                      گر می کنی از هم جدا نکن