براستی آنانکه خراشی بر بدن ندارند زخم مرا بيهوده می پندارند .