تا وقتي كه دلت بود پيش دلم گرو

دامان مرا سخت گرفتي كه مرو

حالا كه دلت به ديگري مايل شد

كفش هاي مرا جفت كردي كه برو