حيفم اومد اين شعرو واستون نذارم بخونيد:

بخشودگی اهل گنه در صف محشر

وابسته به يک گردش چشمان حسين است