سلام خدمت دوستان عرض کنم که حدود يک هفته بود سيستم من مشکل پيدا کرده بود و برده بودن برای تعمير حالا بعضی از دوستان خودشون تعبيرکردن که من تنبل تشريف دارم در صورتی که اينطور نيست و کامپيوترم مشکل داشت و اين هم تعبير خودم به هر حال ممنونم از نظراتتون و اين هم نظر خودم هست

امشب من و شب درغم خود ديرينه ايم و شب با سياهي خود غم مرا افزون مي كند ميداني چرا چون همرنگ چشمان توست. امشب دلم غمي دارد غم دوست داشتن تو را. مي داني شب آرامش است با آن همه سياهي و دلتنگي خود خال سفيدي در صورت دارد و آن چيزي جز ماه نيست شباهت من و شب در همين است كه با آن همه سياهي و تاريكي ماه زيبايي داريم ديگر با شب انس گرفته ام مي داني چرا چون تنها كسي است كه درد دلهــاي مــرا گوش مي كند و مرا نصيحت نمي كند و تنها كسي است كه مرحم اشك هاي من است حالا دگر غم خود را با شب مي گويم و با شب خلوت مي كنم آيا تاكنون فكر كرده اي كه شب با آن همه سياهي چرا ماه زيبايي دارد ولي من مي دانم فكر مي كنم شب هم عاشق بوده ولي هيچگاه غم خود را با كسي نگفته است و آن ماه كه در شب مي درخشد عشق پاك اوست عشقي كه هرگز او را فراموش نمي كند و سياهي شب به خاطر غم و اندوهش مي باشد و هيچ عاشقي مثل شب نيست و عشقش به پاكي ماه نيست براي همين است كه مي گويند مهتاب را به خاطر پاكيش دوست دارم. شب غرور ندارد و تمام مهرباني و پاكـي هايش در ماه و ستارگانش ريخته ولي روز هيچگاه محبت ندارد و آفتاب مغرور همه چيز را مي سوزاند و روز است كه عاشق را بدبخت مي كند ولي شب مرحمي است براي عاشق و تاريكي شب غم و اندوههــاي عاشقــان است كه رويش آن از روز است و بلنـدترين شب يعني شب يلدا مي داني چرا بلند است به خاطر عشق عاشقاني همچون ليلي و مجنون فرهاد و شيرين چون هيچ كس مرحم اشك ها و غم هاي آنها نبود و فقط شب بود كه غم آنها را مي ديد و سكوت كرد و براي همين غم شب يلدا به وجود آمد. آيا تاكنون ديــده اي كه شب بــاران بيايد هيچ گاه و روز باران مي آيد چون روز هر موقع كه غم دارد آسمان سكوتش مي بارد و اين يك غرور است چون ابر زيبايي خورشيد را مي گيرد اگر شب هم باران بيايد به خاطر عاشق دل شكسته اي است كه هيچكس باورش نمي كند و  غم عشق در دلش سنگيني مي كند و هيچكس را ندارد كه مرحم اشك هايش باشد ولي شب همه غم هايش در تاريكي و سياهي اش خلاصه شده و هيچگاه آسمان سكوتش نمي بارد ولي افسوس كه درد شب را هيچ عاشقي نميداند ولي شب تمام دردهاي عاشق را مي داند آيا تاكنون شنيده اي كه مي گويند رنگ سياه بدترين رنگ است مي داني چرا چون هيچ عشقي به پاكي عشق شب نيست و براي همين است كه مي گويند رنگ سياه بدترين رنگ است شب يك آرامش است براي عاشق وقتي كه عاشق مي خوابد خواب عشق خود را مي بيند ولــي روز عاشق فكر خوابــش را ميكند و اشك هايش جاري مي شود ولي باز هم شب مرحم اشك هاي عاشق است و دوباره به او آرامش مي دهد با خواب عشق.