دلم از غریب و آشنا پره

 

 

هرچی می بینم همه تظاهره