تا وقتی که دلت بود پیش دلم گرو

 

دامان مرا سخت گرفتی که مرو

 

حالا که دلت به دیگری مایل شد

 

کفش های مرا جفت کردی که برو