ای کاش می دانستم پس از مرگم:

 

اولین قطره اشک را چه کسی برایم خواهد ریخت؟

 

آخرین کسی که مرا از یاد خواهد برد کیست؟