باغبانی پیرم

که به غیر از گلها،

از همه دلگیرم

کوله ام غرق غم است...

آدم خوب کم است

عده ای بی خبرند

عده ای کور و کرند

عده ای هم پکرند

دلم از این همه بد می گیرد

و چه خوب! آدمی می میرد